Algemene Voorwaarden

 

 

 

Algemene Voorwaarden webshop Bijmetsie.nlInhoudsopgave:


Artikel 1 – Definities


Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer


Artikel 3 – Toepasselijkheid


Artikel 4 – Het aanbod


Artikel 5 – De overeenkomst


Artikel 6 – Herroepingsrecht


Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping


Artikel 8 – De prijs


Artikel 9 – Conformiteit en garantie


Artikel 10 – Levering en uitvoering


Artikel 11 – Betaling


Artikel 12 – Klachtenregeling


Artikel 13 – GeschillenArtikel 1 – Definities


In deze voorwaarden wordt verstaan onder:


 1. Bedenktijd: de
  termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn
  herroepingsrecht;

   

 2. Consument: de
  natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of
  bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

   

 3. Dag: kalenderdag;
 4. Duurtransactie:
  een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van
  producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of
  afnameverplichting in de tijd is gespreid;

   

 5. Duurzame gegevensdrager:
  elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om
  informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een
  manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van
  de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

   

 6. Herroepingsrecht:
  de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien
  van de overeenkomst op afstand;

   

 7. Modelformulier:
  het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking
  stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken
  van zijn herroepingsrecht.

   

 8. Ondernemer: de
  natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand
  aan consumenten aanbiedt;

   

 9. Overeenkomst op afstand:
  een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer
  georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of
  diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend
  gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie
  op afstand;

   

 10. Techniek voor communicatie
  op afstand
  : middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten
  van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer
  gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

   

 11. Algemene Voorwaarden: de onderhavige
  Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

   


Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer


Eigenaar: Marianne Metselaar, Gorterspad 19,
1544 RW Zaandijk


Telefoonnummer: 06 24 43 88 09


E-mailadres: info@bijmetsie.nl


KvK-nummer: 621.382.43


Btw-identificatienummer: NL0013.648.78.B.57


Artikel 3 – Toepasselijkheid


 1. Deze algemene voorwaarden zijn van
  toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand
  gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en
  consument.

   

 2. Voordat de overeenkomst op afstand
  wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de
  consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet
  mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten,
  worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn
  in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk
  kosteloos worden toegezonden.

   

 3. Indien de overeenkomst op afstand
  elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en
  voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze
  algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter
  beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de
  consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een
  duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is,
  zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden
  aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg
  kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument
  langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden
  toegezonden.

   

 4. Voor het geval dat naast deze
  algemene voorwaarden tevens specifieke product- of
  dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid
  van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van
  tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de
  toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

   

 5. Indien één of meerdere
  bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of
  gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de
  overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de
  betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen
  worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke
  zoveel mogelijk benaderd.

   

 6. Situaties die niet in deze
  algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld
  ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

   

 7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of
  meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden
  ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

   


Artikel 4 – Het aanbod


 1. Indien een aanbod een beperkte
  geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit
  nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

   

 2. Het aanbod is vrijblijvend. De
  ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

   

 3. Het aanbod bevat een volledige en
  nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten.
  De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling
  van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de
  ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een
  waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of
  diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod
  binden de ondernemer niet.

   

 4. Alle afbeeldingen, specificaties
  gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn
  tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

   

 5. Afbeeldingen bij producten zijn
  een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten.
  Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact
  overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

   

 6. Elk aanbod bevat zodanige
  informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en
  verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn
  verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

   

  • de prijs inclusief belastingen;
  • de eventuele kosten van
   verzending;

    

  • het al dan niet van toepassing
   zijn van het herroepingsrecht;

    

  • de wijze van betaling, aflevering
   en uitvoering van de overeenkomst;

    

   • de termijn voor aanvaarding van
    het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs
    garandeert;

     

   • of de overeenkomst na de
    totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze
    voor de consument te raadplegen is;

     

  • de manier waarop de consument,
   voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van
   de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien
   gewenst herstellen;

    

  • de gedragscodes waaraan de
   ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument
   deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en

    

  • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van
   een duurtransactie.

    


Artikel 5 – De overeenkomst


 1. De overeenkomst komt, onder
  voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van
  aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de
  daarbij gestelde voorwaarden.

   

 2. Indien de consument het aanbod
  langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer
  onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding
  van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door
  de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst
  ontbinden.

   

 3. Indien de overeenkomst
  elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische
  en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische
  overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving.
  Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer
  daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

   

 4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn
  betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en
  factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de
  overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit
  onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan,
  is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren
  of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

   

 5. De ondernemer zal bij het product
  of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of
  op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke
  manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager,
  meesturen:

   

 6. het bezoekadres van de vestiging
  van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

   

 7. de voorwaarden waaronder en de
  wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan
  maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn
  van het herroepingsrecht;

   

 8. de informatie over garanties en
  bestaande service na aankoop;

   

 9. de in artikel 4 lid 3 van deze
  voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens
  al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de
  overeenkomst;

   

 10. de vereisten voor opzegging van de
  overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één
  jaar of van onbepaalde duur is.

   

 11. In geval van een duurtransactie is
  de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste
  levering.

   

 12. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende
  voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende
  producten.

   


Artikel 6 – Herroepingsrecht


Bij levering van producten:


 1. Bij de aankoop van producten heeft
  de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van
  redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in
  op de dag na ontvangst van het product door de consument of een
  vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer
  bekendgemaakte vertegenwoordiger.

   

 2. Tijdens de bedenktijd zal de
  consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij
  zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor
  zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst
  te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal
  hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien
  redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan
  de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte
  redelijke en duidelijke instructies.

   

 3. Wanneer de consument gebruik wenst
  te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14
  dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de
  ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het
  modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te
  willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product
  binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat
  de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door
  middel van een bewijs van verzending.

   

 4. Indien de klant na afloop van de in lid 3 en 4 genoemde
  termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van
  zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft
  teruggezonden, is de koop een feit.

   


Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping


 1. Indien de consument gebruik maakt
  van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van
  terugzending voor zijn rekening.

   

 2. Indien de consument een bedrag
  betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk,
  doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij
  is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door de
  webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd
  kan worden. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode
  die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk
  toestemming geeft voor een andere betaalmethode.

   

 3. Bij beschadiging van het product
  door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument
  aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.

   

 4. De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor
  waardevermindering van het product wanneer door de ondernemer niet
  alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is
  verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de
  koopovereenkomst.

   


Artikel 8 – De prijs


 1. Gedurende de in het aanbod
  vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden
  producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen
  als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

   

 2. In afwijking van het vorige lid
  kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden
  zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer
  geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze
  gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde
  prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

   

 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden
  na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan
  indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

   

 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden
  na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan
  indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

   

 5. deze het gevolg zijn van
  wettelijke regelingen of bepalingen; of

   

 6. de consument de bevoegdheid heeft
  de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de
  prijsverhoging ingaat.

   

 7. De in het aanbod van producten of
  diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

   

 8. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten.
  Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen
  aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de
  ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te
  leveren.

   


Artikel 9 – Conformiteit en Garantie


 1. De ondernemer staat ervoor in dat
  de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het
  aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van
  deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de
  totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen
  en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de
  ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander
  dan normaal gebruik.

   

 2. Eventuele gebreken of verkeerd
  geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering aan de
  ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de
  producten dient te geschieden in de originele verpakking en in
  nieuwstaat verkerend.

   

 3. De garantie geldt niet indien:


 • De consument de geleverde
  producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft
  laten repareren en/of bewerken;

   

 • De geleverde producten aan
  abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins
  onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen
  van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;

   

 • De ondeugdelijkheid geheel of
  gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft
  gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van
  de toegepaste materialen.

   

 •  


Artikel 10 – Levering en uitvoering


 1. De ondernemer zal de grootst
  mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en
  bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de
  beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

   

 2. Als plaats van levering geldt het
  adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

   

 3. Met inachtneming van hetgeen
  hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf
  geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen
  30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een
  langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt,
  of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan
  worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen
  nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft
  in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te
  ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.

   

 4. Alle levertermijnen zijn
  indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen
  rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument
  geen recht op schadevergoeding.

   

 5. In geval van ontbinding conform
  het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de
  consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen
  14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

   

 6. Indien levering van een besteld
  product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen
  om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de
  bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat
  een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan
  het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een
  eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.

   

 7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten
  berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de
  consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend
  gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is
  overeengekomen.

   


Artikel 11 – Betaling


 1. Betaling dient te geschieden voor levering van de goederen. Dit kan via IDEAL.
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 3. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.


Artikel 12 – Klachtenregeling


 1. De ondernemer beschikt over een
  voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht
  overeenkomstig deze klachtenprocedure.

   

 2. Klachten over de uitvoering van de
  overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven
  worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken
  heeft geconstateerd.

   

 3. Bij de ondernemer ingediende
  klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de
  datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar
  langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de
  termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een
  indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan
  verwachten..

   

 4. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer,
  zal de ondernemer naar overgaan tot terug betaling.


Artikel 13 – Geschillen


 1. Op overeenkomsten tussen de
  ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden
  betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.

   

 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.